تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب شیر آب

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب شیر آب
آب در خواب بیانگر و نشان دهنده احساسات ما می باشد. دیدن شیر آب نیز به معنی فوران کردن و یا فروکش کردن احساسات می باشد.
به این معنی نیز هست که شخص بیننده خواب فردی است که تسلط بسیاری بر خود دارد چرا که می تواند به موقع احساساتش را کنترل کند.