تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب خورشید

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب خورشید
اگر در خواب ببینید که خورشید را به دست گرفته اید نشانه بسیار خوبی است.
دیدن آفتاب در خواب ه باین معنی که شخص مهمی محافظ شماست.
طلوع خورشید به معنی آمدن خوشی به زندگی شماست.
اما دیدن خورشید به رنگ قرمز در خواب نشانه خوبی نیست و به معنی رنج است.