تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب نقره

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب نقره
نقره در خواب بیانگر شهود و بخش زنانه بیننده خواب است.
دیدن نقره در رویا به معنی این است که شما با بخش عرفانی زندگی خود ارتباط برقرار کرده اید و حس خوبی نسبت به درستی اطرافیان خود دارید.
نقره در خواب همچنین بیانگر این است که باید در هنگام مواجه شدن با موقعیت های سخت و چالش برانگیز زندگی بر بصیرت خود تکیه کنیم.