تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب کفش

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر خواب کفش

به طور کلی کفش در خواب بیانگر حرکت رو به جلو شما در زمینه کاری و زندگی معنویتان می باشد.

پوشیدن کفش
بیانگر واقع بینی و منطقی بودن است. دیدن کفشی که اندازه پایتان نیست یعنی اینکه شما با خودتان صادق نیستید و اعمال و رفتارتان با هم همخوانی ندارد.

نپوشیدن کفش (پای برهنه)
پا برهنه بودن در خواب بیانگر بی خیال بودن و یا فقر و بی خانمان شدن است.

فراموش کردن و یا گم کردن کفش
این خواب بیانگر بی میلی و یا آماده نبودن شما برای برداشتن قدمی به جلو در زندگی بیداری تان است.
شاید بیانگر این باشد که شما قدمی مهم را فراموش کرده و یا چیز مهمی را به درستی متوجه نشده اید.