تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب رودخانه

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب رودخانه
رودخانه بیانگر جریان زندگی و نگرش بیننده خواب به حوادث و رخدادهای زندگی است.
دیدن یکه رودخانه آرام در یک روز آفتابی نشانه شادی،‌صلح، رفاه و باروری است.
اما یک رودخانه که با سرعت بالا در جریان است به معنی وجود یک دوره آشفتگی در زندگی می باشد.