تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب کبوتر

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر به طور کلی در خواب بیانگر شایعات، اخبار و یا مکالمات عادی بین مردم است.
کبوتر در خواب حامل پیامی از ناخودآگاه شماست، مخصوصا در مورد عواطف، احساسات و افکارتان درباره خانه متعلقاتش.

دیدن یک دسته کبوتر در خواب
دسته کبوترها در خواب بیانگر وجود شایعاتی هستند که در بیداری شما پخش می شوند. مواظب پخش سریع اخبار و اطلاعات کذب باشید.

حمله کبوتر
اگر در خواب کبوتری به شما حمله کرده یا شما رو نوک زد، یعنی شخصی وجود دارد که می خواهد تقصیر گناهان خودش را به گردن شما بیاندازد.
همچنین این شخص یا اشخاص به جای اعتراف به اشتباهاتشان بسیار پرخاشگرانه به شما زورگویی خواهند کرد.

کبوتر در حال مرگ، زخمی و یا مریض
رویای کبوتر در حال مرگ، زخمی و یا مریض بیانگر رنج کشیدن شما از عواقب پخش شدن شایعات و اخبار است.

کبوتر چاهی
ویژگی کبوتر چاهی پیدا کردن راه خانه و بازگشت به آشیانه اش است در نتیجه این خواب بیانگر اشتیاق شما برای بازگشت به خانه و جایی است که به آن تعلق دارید.

غذا دادن به کبوتر
غذا دادن به کبوتر در خواب بیانگر این است که ممکن شما بیش از حد به شخصی که دوست دارد شایعه پراکنی کند،‌اطلاعات می دهید. کلمات و حرف هایی که از دهان شما بیرون می آید ممکن است بزرگنمایی شده و تغییر داده شوند تا به شایعات بدی تبدیل شوند که حتما هم برای شما خوب نخواهد بود.

کبوتر نان می خورد
خواب کبوتری که نان می خورد، به شما می گوید که خوشبختی و ثروت در انتظار شماست.

گرفتن کبوتر
گرفتن یا بغل کردن کبوتر در خواب بیانگر عشقی است که از معشوقتان دریافت خواهید کرد.

کبوتر نامه بر
اگر در خواب کبوتری را ببینید که با خود نامه و یا پیامی را حمل میکند، این خواب به شما می گوید که به زودی اخباری از شخصی که می شناسید دریافت خواهید کرد. بویژه،‌ این خبر از کسی می آید که مدتهاست او را ندیده اید و با وی صحبت نکرده اید.

کشتن کبوتر
اگر در خواب خود، کبوتری را کشتید این به این معنی است که شما در مورد حرف هایی که توسط شخص دیگری گفته شده است ناراحت هستید و با کنار آمدن با افکار منفی خودتان در مورد این شخص مشکل دارید. همچنین در مورد اینکه این شخص ممکن چیزهای دیگری پشت سر شما بگوید نیز احساس نا امنی می کنید.

کبوتر طلایی یا زرد
دیدن کبوتر طلایی و یا زرد در خوابها بیانگر یک پیشنهاد ازدواج از طرف شخصی است که او را بسیار دوست میدارید.

مدفوع یا فضله کبوتر
نشان دهنده رسیدن به سود و ثروت در آینده نزدیک است.

کبوتر مرده
دیدن رویای کبوتر مرده به این معنی است که شما شخصی (آشنا) را ترک خواهید کرد و دیگر برنامه ای برای ادامه دادن ارتباطتان با آن شخص ندارید.

کبوتر سفید
کبوتر سفید در خواب یک نشانه خوب است، نشانه یک ازدواج باشکوه و رویایی با نیمه گمشده تان است.

کبوتر آبی
کبوتر آبی در خواب بیانگر ایجاد سوتفاهمات در روابط شماست.

کبوتر سیاه
دیدن کبوتر سیاه در خواب یعنی اینکه شما به زودی اتفاق خاصی را تجربه خواهید کرد که باعث پیشرفت موفقیت حرفه ای شما خواهد شد.

کبوتر خاکستری
کبوتر خاکستری در خواب بیانگر این است که به زودی مهمانی در خانه شما را خواهد زد که از دیدن او بسیار خوشحال خواهید شد. احتمال اینکه مهمان شما اقامت کوتاهی داشته باشد بسیار زیاد است.