تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب ماه

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب ماه
دیدن ماه در خواب بیانگر برخی جنبه های مخفی و اسرار آمیز زندگی بیننده خواب است.
دیدن ماه در خواب دلالت بر تغییرات خلق و خوی شما دارد.
ماه کامل در خواب به معنی به کمال رسیدن و یکپارچه شدن است.
ماه نو در خواب بیانگر یک آغاز و شروع دوباره می باشد.