تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب خرس

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب خرس
دیدن خرس در خواب بیانگر قدرت، استقامت و استقلال بیننده خواب است.
همچنین نماد برخی رفتارهای ناخوشایند بیننده خواب است.
خرس در خواب گاهی اوقات نشان دهنده شخصیت مادرانه نیز میباشد.