تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب زرشک

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زرشک
زرشک در خواب به معنی رخ دادن اتفاقات خوب و رسیدن به مال و ثروت است.