تعبیر خواب صفحه اول

تعبیر خواب سقط جنین

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

اگر در خواب ببینید که سقط جنین کرده اید به این معنی است که شما جلوی رشد و نمو خود را گرفته اید. احتمالا به خاطر ترس، فشار، درگیری های شخصیتی و یا تعهدات اخلاقی از پیش گرفتن مسیری جدید در زندگی تان سرباز می زنید.
حتی احتمال دارد که این خواب بازتاب یک سقط جنین باشد که در زندگی واقعی شما رخ داده است و از این طریق ذهن شما می خواهد خود را از این ضربه وارد شده بازیابی کند.
به هر صورت پیام این خواب این است که شما باید مراقب خود باشید و بیشتر به سلامت خود اهمیت دهید.

اگر خواب ببینید که شخص دیگری سقط جنین داشته است این خواب بیانگر جنبه ای از رابطه شما با این شخص است که به رشد و پویایی خود نرسیده است.

اگر در خواب ببینید شما یا شخص دیگری به طور غیر قانونی سقط جنین کرده اید نشان دهنده این است که شما به شدت سعی دارید تا همه چیزها را همانگونه که هستند نگاه دارید و از تغییر متنفر هستید.
اگر سقط موجب مرگ شود، آنگاه خواب شما به این معنی است که راه حل های شما برای برطرف کردن مشکلتان کاملا اشتباه است.