تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب تابستان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب تابستان
تابستان نماد رشد شخصی، انرژی و بلوغ است.
اگر در فصل تابستان خواب تابستان ببینید این خواب نشان دهنده مسافرت پیش رو استراحت و کلی اوقات خوب است.
رویای تابستان به شما در مورد فرصت های جدید،‌ افراد جدید،‌ ارتباطات جدید خبر میدهد.
کلا تابستان در خواب بسیار مطلوب است و به خلاقیت بیننده خواب اشاره دارد.
تعبیر خواب پاییز ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب پاییز
پاییز در خواب نماد چرخه زندگی است. یعنی چیزی در زندگی شما در حال اتمام است و چیز جدیدی در حال بوجود آمدن.
برگهای پاییزی روی زمین در خواب نشان دهنده این است که کار فعلی شما(از هر جنبه ای می تواند باشد) به پایان رسیده و حالا اجازه رفتن دارید.
پاییز همچنین سمبل مهمان نوازی نیز هست.
تعبیر خواب بهار ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب بهار
فصل بهار در خواب به معنی تولد دوباره و امید به آینده است.
دوران مثبت جدیدی در زندگی شما آغاز خواهد شد.
بهار در خواب به معنی موفقیت در تجارت،‌ زندگی و حتی زندگی عشقی شماست.
تعبیر خواب باران ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب باران
باران در رویاهای ما به معنی احساسات مثبت و خوب در زندگی کلی ما می باشد.
همچنین باران در خواب به معنی نیاز به برقراری ارتباط می باشد.
اگر خواب ببینید که باران شدید و سنگینی می بارد به معنی رشد روحی و معنوی شما می باشد.
تعبیر خواب زمستان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زمستان
فصل زمستان در خواب بیانگر زمانی برای استراحت است.
دیدن خواب زمستان نشان دهنده ناامیدی، ناراحتی، نارضایتی از وضعیت فعلی تان می باشد.
یک چشم انداز زمستانی در خواب نیز به معنی وجود ناامیدی و ناراحتی است.
123456789101112131415161718192021222324252627