تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب چوب ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب چوب
دیدن چوب در خواب بیانگر چیزی است در زندگی تان که تا به امروز به آن بی توجه بوده اید.
همچنین چوب نماد شخصی قوی و مستحکم است. دیدن چوب در خواب می تواند به معنی سر و سامان گرفتن کسب و کارتان نیز باشد.
تکه چوب ضخیم در خواب گویای تغییراتی است که به کمک شخصی در زندگیتان بوجود خواهد آمد.
تعبیر خواب برگ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب برگ
برگ به طور کلی در خواب به معنی زمان رشد می باشد.
برگهای درختان در خواب های ما به احساسات، افکار و رشد ذهنی ما اشاره دارد.
دیدن برگهای سبز در خواب به معنی امید و فرصتهای جدید در زندگی بیننده خواب است و اینکه او به زودی به همه اهداف و خواسته هایش می رسد.
تعبیر خواب ملحفه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب ملحفه
ملحفه یا ملافه در خواب های ما نشانگر چیزی است در بیداری که به احساس ارامش و امنیت می دهد و یا چیزی که عقاید ما را تایید میکند.
دیدن ملحفه در خواب گاهی اوقات به زندگی خصوصی و نیازها جنسی نیز اشاره دارد.
تعبیر خواب بالش ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب بالش
خواب بالش یا متکا در خواب به معنی پول کم و یا مسافرت کوتاه است.
بالش سیاه رنگ در خواب به معنی طلاق است.
دیدن بالش رنگی در خواب اگر مجرد باشید به این معنی است که ازدواج خواهید کرد.
تعبیر خواب شلوار ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب شلوار
شلوار در خواب نماد نظم و انضباط است.
دیدن شلوار در خواب به معنی است که شما فردی هستید منضبط و برای رسیدن به هدف بسیار مصمم هستید و هرگز از مسیرتان منحرف نمی شوید.
همچنین بیانگر این است که بیننده خواب دارای اخلاق کاری و قدرت اراده قوی می باشد.
اگر در خواب خود را بدون شلوار ببینید و یا خواب ببینید که شلوارتان افتاده است نشان دهنده احساس شرم شما به خاطر از دست دادن نظمتان می باشد.
123456789101112131415161718192021222324252627