تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب مار ۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن مار در خواب یا گزیده شدن توسط آن در خواب نشان دهنده ترس ها و نگرانی های پنهانی است که شما را تهدید می کند. ممکن است که خواب شما می خواهد به شما درباره چیزی در زندگی واقعی شما هشدار دهد که هنوز از آن مطلع نیستید و یا هنوز خود را نشان نداده است.
اگر در خواب ماری را ببینید که در آب فرو رفته است، آنگاه این خواب بیانگر این است که شما به طور ناخودآگاه به احساساتتان اجازه می دهید تا بر روی جنبه های مختلف زندگیتان تاثیر بگذارد.
اگر در خواب شما مار به دور خودش پیچید، بیانگر خطری است که در حال از بین رفتن است. چیزی که شما فکر می کرده اید که ممکن است به مشکلی بزرگ تبدیل شود خود به خود حل شده است.
دیدن مار چند رنگ و یا دارای رنگ براق یک نشانه واضح از رخ دادن اتفاقی بد است.

مار قرمز رنگ در خواب
دیدن مار قرمز رنگ نشانه اشتیاق فراوان شماست.

مار سبز رنگ در خواب
مار سبز رنگ در خواب بیانگر بوجود آمدن سو تفاهم است.

بچه مار در خواب
دیدن بچه مار در خواب نشان دهنده بی توجهی شما می باشد.

پوست مار در خواب
پوست مار در خواب نشانه محافظت در برابر بیماری است.

مار دو سر در خواب
دیدن مار با دو سر یعنی ماری که در هر دوطرف بدنش یک سر دارد یعنی اینکه شما دارید به دو جهت مخالف کشیده می شوید. احساس می کنید که بار سنگینی به دوش دارید و نمی دانید که به کجا می روید. ممکن این خواب نشان دهنده یک مثلث عشقی پیچیده باشد.

مار بدون سر و چشم
مار بدون سر و یا بدون چشم در خواب بیانگر این است که شما از دیدن خطر پیش رویتان امتناع می کنید.

قطع کردن سر مار
اگر در خواب ببینید که سر یک مار را قطع می کنند یعنی شما از روبرو شدن با ترسهایتان واهمه دارید.

مار مرده
دیدن مار مرده در خواب یعنی اینکه خطر رفع شده است.

ماری که آدم ها را می خورد
دیدن ماری که آدم های دیگر را می خورد بیانگر بی رحمی است. احتمالا در زندگی شما شخصی بی رحم و مروت وجود دارد.

بلعیده شدن توسط مار
اگر ببینید که یک مار شما را بلعید،‌ شخصی در زندگی شما هست که از شما سو استفاده می کند.

خورده شدن مار توسط ماری دیگر
اگر در خواب دیدید که یک مار، مار دیگری را خورد نشان میدهد که شما در زندگی تان به دنبال صمیمیت هستید. زندگی شما خالی از شور و اشتیاق است.

مار در استفراغ
اگر ببینید که مار بالا می آورید یعنی اینکه شما برای بدست آوردن چیزی که در زندگیتان کمبود آن را حس می کنید بیش از حد تلاش می کنید.

123456789101112131415161718192021222324252627