تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب فرش ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۲۲

تعبیر خواب فرش

دیدن فرش در خواب نماد ارباب یا مدیر خانه است.
اگر در خواب ببینید که چیزی را زیر فرش پنهان می کنید، بیانگر پنهان کردن حقایق و چیزهای بدی است که ممکن است یک شخص، خانواده و یا سازمانی را بد جلوه دهد.

تعبیر خواب گل ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۲۰

تعبیر خواب گل

دیدن گلها در خواب بسیار خوب است. اگر در خوابتان گل دیدید یعنی اینکه در زندگی با خوشبختی و سعادت روبه رو خواهید شد.
دیدن یک دسته گل نماد معنویت و کمال است.
اگر خواب دیدید که به کسی دسته گل داده اید، این به معنی احترام،‌ پذیرش و پاداش است.

تعبیر خواب گیاه ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۱۷

تعبیر خواب گیاه

رویای گیاه بیانگر پیشرفت آهسته است در زندگی شماست. آب دادن به یک گیاه نشان دهنده بخش هایی از زندگی شماست که در حال پرورش آن هستید.
دیدن گیاه در گلدان احساسات در مورد چیزی خوشایند و مفید برای زندگی تان که نیازمند توجه خاص است را نشان می دهد.

 

تعبیر خواب پروانه ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۱۳

تعبیر خواب پروانه

پروانه در خواب می تواند بیانگر احساس جدایی و فقدان رشد و پرورش در زندگی بیداری بیننده خواب باشد.
پروانه ها همچنین نماد تحول و دگرگونی هستند.

تعبیر خواب جارو ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۱۰


تعبیر خواب جارو
دیدن جارو در خواب به معنی بهبود و پیشرفت سریع در وضعیت مالی شماست.
جارو همچنین سمبل کنار زدن مشکلات و سختی هاست. دیدن خواب جارو به شما می گوید که زمان آن رسیده تا مشکلات در زندگی را کنار بزنید.

123456789101112131415161718192021222324252627