تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب دست ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۳۲

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست ها در خواب نشانگر رابطه شما با سایر افراد است. دست ها در خواب به ما می گویند که نیاز داریم به شخصی کمک کنیم و یا شخصی می خواهد به ما کمک کند.
گاهی اوقات این خواب به ما می گوید که باید از شخص کمک بگیریم در حالی که برای انجام این کار دو دل هستیم.

تعبیر خواب پا ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۳۰

تعبیر خواب پا

اگر در خواب ببینید که پای شما قطع شده است به معنی ضرر و زیانی است که به دیگران خواهد رسید.
دیدن ناخن بلند انگشت شست پا، به معنی این است که شما باید قدرت و نیروی فیزیکی خود را افزایش دهید.
اگر ببینید که می خواهند پای شما را قطع کنند به این معنی است که شما باید روی اصول خودتان پافشاری کنید و محکم بایستید.

تعبیر خواب دفترچه ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۲۷

تعبیر خواب دفترچه

دیدن دفترچه در خواب بیانگر چیزهای مهمی در زندگی شماست که می خواهید همیشه به یاد داشته باشید و یا آنها را دنبال کنید.
دیدن گم کردن دفترچه در خواب بیانگر رخ دادن یک تغییر در وضعیت فعلی شماست.

تعبیر خواب پشه - مگس ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۲۶

تعبیر خواب پشه - مگس

مگس یا پشه در خواب نشان دهنده مشکلات و موانع کوچک در زندگی می باشد.
این خواب به معنی این است که شما توسط دوستان یا افراد دیگری مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید و احتمالا در نتیجه این آزار عملی احمقانه انجام داده اید.
مگس در خواب می تواند بیانگر احساس گناه و یا نقشه یا طرحی باشد که با شکست مواجه شده است.

تعبیر خواب درخت ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۲۰:۲۸:۲۴

تعبیر خواب درخت

درخت در خواب های ما نماد امیدها و خواسته ها، دانش و به طور کلی زندگی ماست.
همچنین درخت نمایانگر قدرت، استقامت و حفاظت است. دیدن درخت در خواب می تواند بیانگر رخ دادن اتفاقات جدید و یا آشنایی با افراد جدید باشد.

123456789101112131415161718192021222324252627