تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب نارگیل ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب نارگیل
دیدن نارگیل شکسته در خواب به این معناست که شما در زندگی بیداری تان به نوعی باعث تحقیر خود خواهید شد.
دیدن پوسته نارگیل در خواب یعنی اینکه شما انسان لجباز و کله شقی هستید.
تعبیر خواب موز ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب موز
خواب هایی که در آنها میوه وجود دارد اغلب بیانگر سعادت، خوشبختی و عشق در زندگی هستند.
دیدن رویای موز نشان دهنده باروری و شهوت است. این خواب بیانگر لذت ها و خوشی های شما در زندگی با همسرتان است.
تعبیر خواب پرده ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب پرده
پرده در خواب بیانگر چیزهایی است که ما می خواهیم از دنیای بیرون مخفی نگاه داریم.
اگر در خواب پرده ببینید بیانگر مسائل و مواردی است که شما از اطرافیانتان پنهان کرده اید و یا حتی می تواند بیانگر چیزهایی باشد که بیش از حد در معرض نمایش می گذارید.
تعبیر خواب پتو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب پتو
دیدن پتو در خواب بیانگر این است که شما می خواهید چیزی را در زندگی بیداری تان مخفی نگاه دارید.
پتوی خیلی بزرگ در خواب به معنای این است که شما می خواهید از چیزی که برایتان خیلی مهم است حفاظت کنید و آن را بپوشانید
تعبیر خواب مارمولک ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب مارمولک
مارمولک در خواب نماد خطر،‌ بدبختی و ظلم است.
مارمولک ها در خواب همچنین برخی از ترس های شما را که مشغول دست و پنجه نرم کردن با آنها هستید،‌ آشکار میسازند.
آنها همچنین نماد تجدید و تولد دوباره نیز هستند.
گاهی اوقات مارمولک ها در خواب بیانگر وجود شخصی بی عاطفه و خونسرد در زندگی شما هستند.
123456789101112131415161718192021222324252627