تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب طلا ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب طلا
دیدن طلا در خواب به معنی چیزی است بسیار با ارزش در زندگی شما.
طلا همچنین به معنی خوش شانسی، ثروت، بهبود وضع زندگی، سعادت و موفقیت است.
البته دیدن طلا در خواب می توان به معنای احساس داشتن قدرت نیز باشد.
تعبیر خواب گوشواره ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گوشواره
گوشواره در خواب به معنی ثروت و رفاه است.
از آنجایی که گوشواره ها مخصوص گوش هستند می تواند به معنی چیزهای باشد که می شنوید مثل شایعات.
یا اینکه فرد بیننده خواب نیاز دارد که حرفهایش شنیده شود.
تعبیر دیگر گوشواره به خصوص اگر گوشواره های زیبا و گران قیمتی باشند، ثروت زیاد است.
تعبیر خواب گردنبند ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گردنبند
گردنبند در خواب بیانگر تعهدات، مشکلات و ناکامی های بیننده خواب است.
اگر در خواب ببینید که گردنبندی به شما داده شد و یا گردنبند می بندید بیانگر عقایدتان در مسیر زندگی و تعهد شما برای عمل کردن به آنهاست.
دیدن یا به گردن آویختن یک گردنبند در خواب می تواند بیانگر خواسته های غیرقابل انجام شما نیز باشد.
تعبیر خواب دستبند - النگو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب دستبند - النگو
دستبند در خوابهای ما به معنی، شانس، رفاه و شادی است.
داشتن دستبند یا النگو در خواب برای بیننده خواب ازدواج را پیش بینی می کند.
اگر در خواب ببینید که کسی به دست شما دستبند می بندد، عاشق خواهید شد و یا در آینده نزدیک ازدواج خواهید کرد.
بستن دستبند توسط خودتان در خواب به معنای عشق پنهان است.
تعبیر خواب میخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب میخ
دیدن میخ در خواب نشانه دستیابی شخص بیننده خواب به هدفش می باشد.
کوبیدن میخ در چوب به معنی ازدواج کردن است.
میخ در خواب همچنین نشان دهنده بهره بردن از قدرت و مزایا نیز می باشد.
123456789101112131415161718192021222324252627