تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب مورچه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب مورچه
مورچه در خواب مسائل و ناراحتی های جزئی است.
شاید مسائل جزئی شما رو آزار می دهند. گاهی اوقات بیانگر احساس ناچیز بودن و اینکه دیگران شما را زیر پا می گذارند را بیان کند.
مورچه ها به طور کل نماد سرسختی، کوشش، استقامت و بهره وری هستند.
تعبیر خواب سنجاقک ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب سنجاقک
سنجاقک در خواب به معنای دگرگونی و تغییری است که به زودی برای شما رخ خواهد داد.
اگر در خواب ببینید که یک سنجاقک به شما حمله می کند به این معناست که شخصی بسیار بیرحمانه به شما صدمه خواهد زد و شما را در هاله ای از ابهام رها خواهد کرد.
یا می تواند به معنای بی عاطفه بودن شما در اعمال و رفتارتان نسبت به دیگران باشد.
تعبیر خواب مبلمان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب مبلمان
تعبیر خواب مبلمان و یا کاناپه به این معناست که شما در مورد وضعیت یا موضوعی احساس راحتی کامل دارید.
تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در مورد برخی اوضاع،‌ عقاید و یا اعتقادات بیش از راحت هستید.
تعبیر خواب صندلی ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب صندلی
در خواب ها صندلی نمایانگر قدرت، رتبه و یا یک زن است.
دیدن صندلی د رخواب به این معنی است که شما به دنبال فرصتی برای استراحت می گردید.
صندلی مکانی برای نشستن و استراحت کردن است. اگر در خواب ببینید کسی صندلی شما را اشغال کرده است دقیقا خوابتان به همین معناست یعنی اینکه شما چنین حسی دارید
حس می کنید ک هکسی قرار است آرامش شما را از شما بگیرد.
تعبیر خواب میز ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب میز
میز نهارخوری در خواب که بر روی آن غذا باشد، به معنی نعمت است.
پذیرش دعوت برای صرف نهار یا شام به معنی آسایش مالی و پیروزی بر دشمن است.
123456789101112131415161718192021222324252627