تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب نوزاد ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱:۲۵:۱۴

تعبیر خواب نوزاد
دیدن نوزاد در رویا نشان از بی گناهی، لطافت و آغازی جدید است.
این رویا خبر از درون خالص، آسیب پذیر،‌ درمانده و پاک شما می دهد.
اگر خواب ببینید که نوزادی به شما لبخند زد آنگاه معنی آن تجربه کردن لذت خالص می باشد.

تعبیر خواب ریش ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب ریش
دیدن ریش در خواب به عقل تعبیر میشود.
طبق گفته معبران عرب،‌ ریش بلند نشانه ای از بیماری است اما معبران رومی بر این عقیده اند که ریش بلند نشان از قدرت و خوش شانسی است.
تعبیر خواب گوسفند ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گوسفند
رویای گوسفند خوش یمن است و به معنای خوشی و شادی،‌ فرزند و رفاه تعبیر می شود.
از طرفی اگر گوسفندی که در خواب می بینید وضعیت خوبی نداشته باشد نشانه بد شانسی است.
اگر گوسفند بیماری را در خواب ببینید بیانگر بوجود آمدن اختلال در روابط بین دو شریک می شود.
نگه داشتن گوسفند در دست و قدم زدن به معنی یک مسیر مشخص از اهداف است.
تعبیر خواب گاو ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گاو
گاو ها در خواب ها معمولا نشانه خوبی هستند.
آنها نماد موضوعات مهم در زندگی هستند. البته میتوانند به معنی رفتارهای انفعالی نیز باشند.
دیدن یک گاو یا گله ای از گاوها در حال چرا در خواب رونق و خوشبختی در آینده نزدیک را بیان می کند.
تعبیر خواب حلزون ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب حلزون
حلزون در خواب بیانگر زندگی آرام، صلح آمیز و با ثبات است.
حلزون ها موجودات آرام و بی سر و صدایی هستند و در خواب ها به شما می گویند که ما باید در زندگی مان قدم های کوچک اما با ثباتی را برداریم و به اعصابمان مسلط باشیم.
البته این موجود در خواب نماد انزوا و تنهایی نیز می باشد.
123456789101112131415161718192021222324252627