تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب صدف ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب صدف
دیدن صدف در خواب به معنی احساسات مثبت شما از آگاه شدن از افرادی است که شما دوست ندارید قدرتشان و حمایت آنها را در برابر مشکلات از دست دهید.
به طور کل دیدن صدف در خواب بیانگر حس خوب شما از متوجه شدن این موضوع است که مشکلات خطرناک دیگر راهی برای نفوذ به زندگی شما ندارند.
تعبیر خواب آینه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب آینه
آینه در خواب بازتاب کننده افکار درونی فرد است.
دیدن خود در آینه در خواب نمایانگر خودشناسی و درک از خود می باشد.
تعبیر خواب زایمان ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زایمان
گاهی اوقات دیدن خواب زایمان هیچ ربطی به حاملگی یا بارداری نخواهد داشت.
این خواب ممکن است بیانگر متولد شدن ایده ها و برنامه های جدید باشد. همچنین اگر در خواب خود را در حال زایمان ببینید بیانگر شروع فاز جدیدی از زندگیتان خواهد بود.
تعبیر خواب ازدواج ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب ازدواج
رویای ازدواج بر تعهد،‌ هنماهنگی و تغییر دلالت دارد.
این رویا از وحدت بین جنبه هایی از زندگی سخن می گوید که قبلا از آنها جدا افتاده اید و یا جنبه های مخالف زندگی شما هستند.
در کل این خواب از اتحاد میان جنبه های مردانه و زنانه زندگی شما خبر میدهد.
تعبیر خواب حاملگی ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب حاملگی
حاملگی یا بارداری در خواب نماد جنبه ای از خود و یا برخی از جنبه های زندگی شخصی است که در حال رشد و پرورش هستند.
حاملگی در خواب میتواند بیانگر تولد ایده ها،‌ جهت ها، پروژه هاو اهداف جدید باشد.
اگر فردی که خود باردار است خواب حاملگی ببینید این رویا بیشتر خبر از اضطراب ناشی از حاملگی می دهد.
123456789101112131415161718192021222324252627