تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب هندوانه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب هندوانه
هندوانه در خواب نماد احساسات در مورد عشق،‌ عقل، کار و رفاه، میل و شهوت و باروری است.
دیدن خواب خریدن هندوانه به معنای رفتن به مسافرت با شخصی است که او را دوست می دارید.
تعبیر خواب گرمک ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب گرمک
رویای گرمک به معنی داشتن عمر طولانی است.
اگر شخصی بیمار رویای خوردن گرمک ببیند این نشانه خوبی است و به این معنی است که شخص به زودی بهبود می یابد.
تعبیر خواب زرشک ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زرشک
زرشک در خواب به معنی رخ دادن اتفاقات خوب و رسیدن به مال و ثروت است.
تعبیر خواب توت فرنگی ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب توت فرنگی
توت فرنگی در خواب بیانگر احساست جنسی، حسادت، دشمنی،‌شهوت و عشق تازه است.
اگر در خواب ببینید که توت فرنگی می خورید و از خوردن آن لذت می برید به معنی یافتن عشق در زندگی تان می باشد.
بهترین بخش آن این است که این اتفاق خیلی زود رخ خواهد داد.
تعبیر خواب زیرزمین ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب زیرزمین
زیرزمین در خواب های ما نشان دهنده عمیق ترین و تاریک ترین افکار،‌ احساسات و خاطرات ماست.
یک زیرزمین بیانگر مسائلی است که نمی خواهیم با آن ها روبرو شویم و یا موضوعاتی که به قدری ناراحت کننده هستند که نمی خواهیم به آنها فکر کنیم.
موقعیت یا خاطره منفی که غیر قابل فراموش شدن می باشد.
123456789101112131415161718192021222324252627