تعبیر خواب صفحه اول
تعبیر خواب خورشید ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب خورشید
اگر در خواب ببینید که خورشید را به دست گرفته اید نشانه بسیار خوبی است.
دیدن آفتاب در خواب ه باین معنی که شخص مهمی محافظ شماست.
طلوع خورشید به معنی آمدن خوشی به زندگی شماست.
اما دیدن خورشید به رنگ قرمز در خواب نشانه خوبی نیست و به معنی رنج است.
تعبیر خواب ماه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب ماه
دیدن ماه در خواب بیانگر برخی جنبه های مخفی و اسرار آمیز زندگی بیننده خواب است.
دیدن ماه در خواب دلالت بر تغییرات خلق و خوی شما دارد.
ماه کامل در خواب به معنی به کمال رسیدن و یکپارچه شدن است.
ماه نو در خواب بیانگر یک آغاز و شروع دوباره می باشد.
تعبیر خواب رودخانه ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب رودخانه
رودخانه بیانگر جریان زندگی و نگرش بیننده خواب به حوادث و رخدادهای زندگی است.
دیدن یکه رودخانه آرام در یک روز آفتابی نشانه شادی،‌صلح، رفاه و باروری است.
اما یک رودخانه که با سرعت بالا در جریان است به معنی وجود یک دوره آشفتگی در زندگی می باشد.
تعبیر خواب شیر آب ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب شیر آب
آب در خواب بیانگر و نشان دهنده احساسات ما می باشد. دیدن شیر آب نیز به معنی فوران کردن و یا فروکش کردن احساسات می باشد.
به این معنی نیز هست که شخص بیننده خواب فردی است که تسلط بسیاری بر خود دارد چرا که می تواند به موقع احساساتش را کنترل کند.
تعبیر خواب نقره ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۰:۴۷:۲۴
تعبیر خواب نقره
نقره در خواب بیانگر شهود و بخش زنانه بیننده خواب است.
دیدن نقره در رویا به معنی این است که شما با بخش عرفانی زندگی خود ارتباط برقرار کرده اید و حس خوبی نسبت به درستی اطرافیان خود دارید.
نقره در خواب همچنین بیانگر این است که باید در هنگام مواجه شدن با موقعیت های سخت و چالش برانگیز زندگی بر بصیرت خود تکیه کنیم.
123456789101112131415161718192021222324252627